OBCHODNÍ PODMÍNKY

platné a účinné od 1. ledna 2022

Podnikající fyzické osoby: Fotografka Radka Jarmarová, IČ 118 719, se sídlem Jedlí 84, 789 01 Zábřeh

 

Kontakty: tel.: 608260189, e-mail: foto@radkajarmarova.cz

Není plátce DPH

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikající fyzické osoby Radky Jarmarové, se sídlem Jedlí 84, Zábřeh,  PSČ: 789 01, IČ: 11801719, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu v Zábřeze (dále jen „fotograf“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako „klient“).
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 •  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi fotografem a klientem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 • Klient prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil s obsahem obchodních podmínek a rozumí jim. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.
 • Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.

OBJEDNÁVKY A JEJICH VYŘIZOVÁNÍ

 • klient provede objednávku jedním z následujících způsobů: emailem, telefonicky nebo prostřednictvím FB/IG messenger
 • odsouhlasením termínu mezi klientem a fotografem se objednávka stává závaznou a její zrušení podléhá následujícím storno podmínkám
 • provedením objednávky klient stvrzuje přijetí obchodních podmínek, autorský přístup a akceptaci stylu focení, kterým fotograf pracuje.
 • Klient prohlašuje, že se seznámil se stylem focení fotografa prostřednictvím jeho portfolia na webových stránkách. K pozdějším reklamacím, týkající se stylu focení fotografa nebude brán zřetel.

ZRUŠENÍ REZERVACE

 • pokud se zákazník z jakéhokoliv důvodu nemůže dostavit k realizaci objednávky, zavazuje se fotografa informovat nejpozději 24 hodin před realizací objednávky a to telefonicky, emailem nebo prostřednictvím FB/IF messenger.
 • Klient se zavazuje dohodnout se s fotografem na novém termínu realizace objednávky nejpozději do 7 dnů od původního termínu. Nový termín realizace musí být sjednán nejpozději do 2 měsíců od původního termínu.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • platná cena za focení je uvedena v ceníku na webových stránkách
 • v případě místa realizace objednávky více jak 25km od sídla fotografa, účtuje cestovné ve výši 8,- Kč/km a to jak pro cestu do místa realizace, tak zpět do sídla fotografa
 • cena za vybraný druh focení je splatná v den realizace
 • cena za fotografie vybrané nad rámec vybraného balíčku je splatná převodem na účet před jejich zpracováním
 • zakázka bude předána klientovi po připsání platby na účet fotografa

TERMÍNY A ZVEŘEJŇOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

 • fotograf se zavazuje dodat náhledy realizovaných fotografií přes internetovou stránku www.nahledovky.cz nejpozději do 10 dnů po realizaci fotografování. Klient je povinen si do 10 dnů vybrat fotografie, které budou profesionálně upraveny.
 • po dokončení výběru bude galerie s náhledy smazána
 • profesionálně upravené fotografie budou dodány nejpozději do 2 měsíců po dodání vybraných fotografií klientem a to elektronicky prostřednictvím uložení na www.uschovna.cz ve formátu JPG, kde budou uloženy po dobu 14 dnů. Fotograf si vyhrazuje právo prodloužení termínu dodání upravených fotografií z důvodu nemoci
 • fotograf je povinen archivovat raw formát po dobu 14 dnů od odevzdání zakázky, poté budou data smazána.
 • upravené fotografie ve formátu jpg jsou archivovány 1 rok od odevzdání zakázky. Při ztrátě fotografií klientem mohou být znovu poskytnuty zákazníkovi přes www.uschovna.cz
 • dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k retuši)
 • fotograf si vyhrazuje právo na zveřejnění fotografií ve svém v portfoliu, na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách. Pokud si klient  nepřeje zveřejnění fotografií, sdělí svůj nesouhlas písemně emailem.
 • NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEJSOU POSKYTOVÁNY

   

  REKLAMACE

 • klient je oprávněn reklamovat provedenou službu přímo u fotografa a to písemně na emailovou adresu do 6 měsíců od předání fotografií

 • reklamace na styl focení fotografa, vlastní vzhled a estetickou kvalitu fotografií nejsou možné

  AUTORSKÁ PRÁVA

 • Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Na jednání fotografa je klient oprávněn si stěžovat u České obchodní inspekce
 • Fotograf je oprávněn změnit jednostranně tyto obchodní podmínky a je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi obchodních podmínek na svých internetových stránkách